Dataskydds- och registerbeskrivning för Sports Car Center Branch Sweden Ab

Sports Car Center följer gällande EU lag om dataskydd (GDPR) vid behandling av personuppgifter.

Nedan följer företagets dataskydds- och registerbeskrivning, ur vilken det framgår hur personuppgifter och därtill hörande övriga data behandlas.

 

Sports Car Center Branch Sweden Ab  - Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 11.5.2018

 

1. Personuppgiftsansvarig samt kontaktperson

 

Oy Sports Car Center Ab

FO-nummer: 0889463-5

Adress: Morgonrådevägen 12, 00750 Helsingfors

Telefon: 0300 472 289

Nätadress: www.scc.fi

Kontaktperson i personuppgiftsärenden: Miikka Råman, 040 828 3765, miikka.raman@scc.fi

 

2. Registrets namn

Sports Car Center Branch Sweden Ab:s kundregister

 

3. Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

 Sports Car Center Branch Sweden Ab, eller dess samarbetspartner som genom ett särskilt avtal fått fullmakt därtill, använder  Sports Car Center Branch Sweden Ab:s kunders eller potentiella kunders personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kontinuerligt sköta och upprätthålla kundrelationen;
 • För att förverkliga företagets tjänster;
 • För att säkerställa kundevenemang;
 • För att utveckla kundservicen och affärsverksamheten;
 • För marknadsföring;
 • För opinions- och marknadsundersökningar;
 • För segmentering och profilering;
 • För analys av affärsverksamheten och för statistikföring; samt för andra motsvarande ändamål.

Personuppgifter kan också behandlas i andra europeiska företag som hör till Catamountkoncernen i enlighet med lagen om personuppgifter.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den lagstiftning om personuppgifter som gäller vid ifrågavarande tidpunkt, speciellt:

 • På avtalsförhållandet mellan  Sports Car Center Branch Sweden Ab och kunden, då det berör användningen av tjänsten
 • På  Sports Car Center Branch Sweden Ab eller dess samarbetspartners legitima intressen då personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte.

 

4. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • En privat användares grundläggande uppgifter, såsom namn, adress, språk, ålder och telefonnummer;
 • En företagsanvändares grundläggande uppgifter; såsom företagets namn, adress, FO-nummer, kontaktperson, e-postadress, telefonnummer;
 • Uppgifter som berör kundförhållandet, så som faktureringsuppgifter; produktnummer, beställningsuppgifter, kundrespons, uppgifter gällande utlottnings- och tävlingssvar samt avbeställningsuppgifter;
 • Uppgifter som berör användningen av tjänster och produkter, så som sökning av information på nätet samt uppgifter som berör verkställande av informationsöverföring, så som identifieringsuppgifter;
 • Uppgifter som gäller tillstånd och förbud, så som tillstånd till eller förbud mot direktmarknadsföring.
 • Möjliga uppgifter som den registrerade gett gällande profilering och intresse;
 • Transaktions- och användaranalysdata;
 • Personbeteckning för pålitlig identifiering vid användning av tjänster som är avgiftsbelagda och som kräver hög dataskyddsnivå.
 • Den registrerades kontakter med kundtjänsten och annan kommunikation med den registrerade;
 • Uppgifter som berör fordonet, så som bilmärke, modell, registernummer, fabrikatnummer, andra nödvändiga uppgifter som gäller fordonets identifiering, körda kilometrar och annan behövlig information om användningen, fordonets offerering och köpetillfälle samt service och andra åtgärder, bilens bytesplan och uppgifter gällande provkörning.
 • Samt möjliga andra uppgifter som samlats in med den registrerades samtycke.

 

5. Ordinarie informationskällor

Uppgifter som berör den registrerade fås normalt:

 • av den registrerade själv, per telefon, via svarskort, via internet, per e-post eller på andra liknande sätt;
 • med hjälp av cookies och andra motsvarande tekniker;
 • av samarbetspartners;
 • Ur det s.k. Robinsonregistret samt ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem, postens adressuppgiftssystem, Trafis adressuppgiftssystem, telefonbolagens kontaktinformationsregister och ur andra motsvarande privata och offentliga register.

 

6. Regelmässigt översändande av uppgifter utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifter överlåts vid behov till  Sports Car Center Branch Sweden Ab:s utvalda samarbetspartners för åtgärder som gäller fordonets garanti, service underhåll och säkerhet, för direktmarknadsföringsändamål, för opinions- och marknadsundersökningar samt andra liknande utredningar.

Uppgifter kan också överlåtas för andra ändamål i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen till andra företag som vid ifrågavarande tidpunkt hör till Catamountkoncernen samt vid förflyttning av affärsverksamhet till det mottagande företaget. Uppgifter flyttas inte regelmässigt utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter kan dock flyttas utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet t.ex. om produktionen av en tjänst tekniskt så kräver, emellertid endast i enlighet med lagstiftningen angående personuppgifter, t.ex. genom att använda Europeiska kommissionens standardklausuler.

 

7. Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som sparats i registret genom att överlämna en skriftlig och undertecknad begäran till  Sports Car Center Branch Sweden Ab. Om det finns fel i de registrerade uppgifterna, kan den registrerade till den i punkt 1 nämnda kontaktpersonen överlämna en begäran om rättelse av uppgifter.

Rätt till vägran

Den registrerade har rätt att vägra låta den registeransvariga behandla hans eller hennes uppgifter för direktreklam, profilering och segmentering, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknads-och opinionsundersökningar samt personmatriklar och släktforskning.

I begäran gällande användningen av rätten kan den registrerade skrifligt kontakta adressen nämnd i punkt 1.

Den registrerade har rätt att klaga till myndigheterna, om han anser att uppgifter har behandlats i strid med den här dataskyddsbeskrivningen och vid ifrågavarande tidpunkt gällande personuppgiftslagstiftning. Anmälan kan göras på dataombudsmannens byrå, närmare information om hur det görs hittas på adressen www.tietosuoja.fi.  

 

8. Principer för skyddet av registrets skydd och uppgifternas förvaringstid

Personregistret finns endast i elektronisk form. Rätt att använda systemet som innehåller personuppgifter har endast de arbetstagare som p.g.a. sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Att röra sig i arbetsutrymmena övervakas med passerkort. Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade av brandmurar, lösenord och med andra tekniska metoder.

Personuppgifter sparas så länge som kundförhållandet består. Personuppgifterna förstörs automatiskt efter 6 år efter att kundförhållandet upphört att vara aktivt. Efter avslutande av användningen av tjänsten kan uppgifter förvaras och användas i direktmarknadsföringssyfte och för profilering, om den registrerade  inte har förbjudit direktmarknadsföring och profilering.

 

9. Cookies

Sports Car Center Branch Sweden Ab använder och samlar in cookies på sina sidor men använder också andra motsvarande tekniker. Syftet med användningen av cookies och liknande tekniker är att analysera och utveckla våra tjänster, så att vi kan betjäna våra kunder allt bättre. Du kan ta bort användningen av cookies i din webbläsares inställningar. Om du önskar mera information om cookies, kan du vara i kontakt med personen som ansvarar för dataskyddsärenden (kontaktuppgifter ovan).

 

 

Senaste nytt

SCC.se använder sig av cookies för att ge dig en bättre besök på vår webbplats.

© 2016 Sports Car Center. All rights reserved.